Informacje dla kupującego

Podstawowe uwagi

 1. Właścicielem Serwisu oraz administratorem serwisu i danych osobowych jest SOTE Jakubowicz Spółka Jawna z siedzibą ul. Wolsztyńska 2, 60-361 Poznań, REGON: 63451780900000, KRS: 0000173954.
 2. Sprzedawcą jest osobą fizyczną która założyła i użytkuje konto w Serwisie, dokonujący za jego pośrednictwem incydentalnej i jednorazowej sprzedaży na rzecz Kupującego towarów określonego rodzaju.
 3. Kupujący jest osobą fizyczną, prawną bądź też tzw. ułomna osoba prawna (nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną), która dokonuje zakupu od Sprzedawcy towarów określonego rodzaju.
 4. Przetwarzanie, gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych użytkowników Serwisu odbywa się na podstawie zasad ustanowionych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w Sprawie Ochrony Osób Fizycznych W Związku Z Przetwarzaniem Danych Osobowych i W Sprawie Swobodnego Przepływu Takich Danych oraz Uchylenia Dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie O Ochronie Danych - RODO). Podanie i przetwarzanie danych osobowych Użytkowników jest dobrowolne. Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, żądania usunięcia, przeniesienia, ograniczenia oraz wniesienia sprzeciwu.
 5. Polityka prywatności to odrębny dokument określający zasady administrowania danymi osobowymi Kupujących, stanowiący integralny załącznik do niniejszego Regulaminu.
 6. W zakresie nieuregulowanym, a związanym z przedmiotową umową sprzedaży zawartą między osobą fizyczną jako Sprzedawcą, a Kupującym zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Warunki techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu, niezbędne jest:
  1. posiadanie przez Kupującego komputera bądź innego urządzenia elektronicznego z systemem operacyjnym Mac OS X, Linux, Adroid lub Windows,
  2. zainstalowaną przeglądarkę internetową w podanej wersji lub wyższej: Internet Explorer – wersja 9, Chrome – wersja 46, Safari – wersja 8, Firefox – wersja 41, Opera – wersja 32,
  3. włączoną obsługę Cookies.
 2. W celu dokonania zakupu wymagane jest posiadanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej.

Odpowiedzialność właściciela serwisu

 1. SOTE Jakubowicz Spółka Jawna nie odpowiada za treści umieszczane w serwisie przez Sprzedawcę.
 2. Jeśli Kupujący decyduje się zakupić produkt od Sprzedawcy, robi to na własną odpowiedzialność. Właściciel serwisu jako dostawca narzędzia technologicznego nie odpowiada w żaden sposób za transakcję (jej przebieg oraz powodzenie).
 3. Właściciel serwisu nie odpowiada za przerwy w działaniu serwisu powstałe z przyczyn od siebie niezależnych.
 4. Właściciel serwisu nie odpowiada za utratę danych umieszczanych w serwisie spowodowanych awarią serwera lub systemu informatycznego.

Ochrona konsumentów

 1. Jeżeli sprzedawca dokonywać będzie sprzedaży regularnej, ciągłej i zorganizowanej, stanie się wówczas Przedsiębiorcą. W takim wypadku Kupujący będącemu Konsumentem, tj. osobą fizyczną zawierającą z Przedsiębiorcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, objęty zostanie dodatkową ochroną z tytułu przepisów dotyczących zawierania umowy na odległość między przedsiębiorcą a Konsumentem zgodnie z definicją wskazaną w art. 2 pkt. 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), w tym:
  1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
  2. ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.),
  3. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.)